Historia Koła

               W październiku 1966 roku ośmiu myśliwych podpisało statut nowego koła łowieckiego, któremu nadano nazwę „Leśnik”. W gronie jego założycieli byli ówcześni pracownicy Nadleśnictwa w Obornikach Śląskich. Michał Kozierski, Bogdan Skołuda, Stanisław Trocki, Stanisław Antkowiak, Władysław Biłous, Romuald Kuprian, Jan Kazmierczak i Daniel Kurczowy. W styczniu 1967 roku KŁ „Leśnik” przejęło teren o powierzchni 4650 ha, obejmujący lasy i pola wokół Obornik Śląskich.

               Przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny w obwodzie wykazała, że jej stan jest bardzo niski, dlatego w pierwszym 10-leciu,działalność Koła koncentrowała się na zagospodarowaniu obwodu w celu poprawienia warunków bytowania zwierzyny. Zakładano poletka, paśniki, dokarmiano dziki i zwierzynę płową. W tych latach pozyskanie dzików i sarny wynosiło kilka sztuk rocznie. Od 1967 do 1975 roku strzelono tylko 40 dzików i 70 saren.

               Takie postępowanie przyniosło oczekiwane efekty. Zwierzyny w łowisku stale przybywało. Od połowy lat 70-tych średni roczny stan sarny leśnej w obwodzie systematycznie rósł i wynosi obecnie około 220 sztuk. Liczba dzików szacowana jest na 150 sztuk. . Odpowiada to pojemności łowiska . W latach 80-tych do obwodu powróciły jelenie .Jest ich niestety niewiele . Głównym powodem jest brak dużych , zwartych kompleksów leśnych i zbyt duża ilość… grzybiarzy , psów , koni niepokojących zwierzynę . Dlatego w planach łowieckich Koło od wielu lat przewiduje odstrzał tylko kilku sztuk rocznie.

               W 2003 roku Koło „Leśnik” we współpracy z Gminą Oborniki Śląskie oraz sąsiednimi Kołami rozpoczęło program reintrodukcji daniela. W lutym 2003 roku wpuszczono do lasu 23 daniele zakupione w hodowli pod Wieruszowem . Stado uzupełniono w następnych latach danielami z innych hodowli. Od 13 lat daniele są systematycznie dokarmiane i chronione Obecnie ilość danieli w naszym obwodzie szacowana jest na około 50 sztuk.

               Myśliwi z „Leśnika” systematycznie poprawiają warunki bytowania zwierzyny polnej. Od 1973 roku, przez kilka lat, wpuszczano na teren obwodu po 150 sztuk bażantów. Program reintrodukcji bażanta realizowano ponownie w latach 2000 – 2009. W tym czasie do łowiska wpuszczono ponad 500 bażantów . Niepowodzeniem , jak dotąd , zakończyły się próby reintrodukcji dzikiego królika.

               W 2014 roku Koło „ Leśnik” wystąpiło z inicjatywą zorganizowania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie konkursu na „Najlepszego Lisiarza” i „Najlepsze Koło Łowieckie w redukcji Drapieżników” . Do konkursu przystąpiło 6 lokalnych kół łowieckich. W sezonie 2014/2015 odstrzelono łącznie 267 drapieżników, w tym 215 lisów.

               W 1972 roku, na terenie leśnictwa Jary, wydzierżawiono staw hodowlany o powierzchni 6,3 ha. Nie zagospodarowany dotychczas staw został wiosną 1973 roku zarybiony, i od tego czasu wpływy ze sprzedaży karpi znacząco zasilają kasę Koła.

               Niemniej istotne było stworzenie sprzyjających warunków dla dzikich kaczek i innego ptactwa wodnego. Do tego czasu w obwodzie brakowało ich naturalnych siedlisk. Dlatego przy zagospodarowywaniu stawu pozostawiono porośnięte trzciną płycizny i wysepki. Dzięki temu, na stawie pojawiły się krzyżówki, głowienki, łyski, perkozy i łabędzie. Wielką atrakcją przyrodniczą stały się rzadko spotykane w innych miejscach zimorodki, czarne bociany i orły bieliki. W 1986 roku przeprowadzono gruntowną rekultywację stawu znacząco poprawiając warunki dla hodowli karpia. Jednocześnie na obrzeżach i wysepkach zainstalowano budki lęgowe dla kaczek. 

               Największą inwestycją w dotychczasowej historii „Leśnika”, była budowa domku myśliwskiego. Rozpoczęto ją w 1984 , a ukończono w 1986 roku. Dzięki Kolegom, którzy przepracowali przy budowie ponad 500 roboczodniówek, w środku obwodu powstał domek myśliwski -Koliba. Szybko też Koliba stała się naszą wizytówką. O jej atrakcyjności świadczy to, że regularnie korzystali z niej myśliwi dewizowi, Nadleśnictwo, współpracujące z Kołem szkoły i wielu innych. Jednak, przede wszystkim, Koliba jest miejscem spotkań członków Koła. Tu rozpoczynają się polowania zbiorowe i tu uroczyście się kończą pokotem, trąbką i myśliwską biesiadą. Nie bez przyczyny więc Koliba jest „oczkiem w głowie” kolejnych Zarządów i większości myśliwych. W latach 2015 – 2016 w kolibie przeprowadzono gruntowny remont kuchni i łazienek. Zamontowano nowy kominek i odnowiono salon. A przecież to nie koniec udoskonaleń.

               W 1976 roku Koło „Leśnik” liczyło 19 członków. W 1986 roku w „Leśniku”, było już 30 myśliwych, a przez następne 10 lat ich liczba wzrosła do 37 + 4 kandydatów. W 2016 roku Koło liczy 28 myśliwych i 1 kandydata. Jest nas 22 selekcjonerów. Uprawnienia do szacowania szkód łowieckich posiada 8 członków koła. Oprócz tego, w kole jest 4 instruktorów strzelectwa myśliwskiego i 1 instruktor kynologiczny.

               Podstawowym zadaniem Koła „Leśnik” na przestrzeni minionych lat było prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej. Za jedno z najważniejszych zadań uznano poprawę warunków siedliskowych. Co roku, wykłada się na pasach zaporowych i karmiskacbejmującej tereny leśne i polne wokół Obornik Śl.

Styczeń 1972 – Koło wygrało przetarg na dzierżawę stawu hodowlanego w Jarach o powierzchni 6,29 ha. Pierwszą umowę dzierżawną podpisano na okres 1.1.1972 – 31.12.1976 . Wiosną 1973 roku nastąpiło pierwsze zarybienie stawu, a jesienią – pierwsze odłowy.

Rok 1974 – budowa domku i pomostu nad stawem. Do czasu wybudowania koliby, domek służy nie tylko jako pomieszczenie gospodarcze, ale jest też miejscem spotkań członków Koła.

Rok 1976 – 10 – lecie istnienia Koła „Leśnik”. Liczba członków Koła zwiększyła się do 19 myśliwych.

Rok 1976 – pierwsza próba odbudowy populacji bażantów w obwodzie. Do łowiska wpuszczono 150 sztuk bażantów i zbudowano wolierę .

lata 1984 – 1986 budowa siedziby Koła na działce wydzierżawionej od Lasów Państwowych przy szkółce leśnej w Jarach. Idea zbudowania na 20-lecie KŁ”Leśnik” własnej siedziby zrodziła się w 1984 roku. Kolibę zbudowano społecznie.

Rok 1986 – uroczyste obchody XX – lecia Koła uświetnione otwarciem Koliby. Liczba członków macierzystych i niemacierzystych oraz kandydatów zwiększa się do 42 osób. Otrzymaliśmy Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

lata1985 – 1986 -rekultywacja stawu hodowlanego .Odnowiono groblę i brzegi, powiększono lustro wody, usypano dwie wyspy.

rok 1987 – do obwodu dzierżawionego przez KŁ.”Leśnik” przyłączono obszar znajdujący się między kolonią Golędzinów a rzeczką Lubniówką . Dzięki temu Koło uzyskało dodatkowy, atrakcyjny teren, na którym istniały dobre warunki dla rozwoju populacji bażantów. Myśliwi z KŁ „Leśnik” nazywają tę

część obwodu – Nowy Teren.

Rok 1990 – organizacja pierwszych polowań dewizowych .

Rok 1995 – rozbudowa Koliby o dodatkowe pokoje i łazienkę. Podniesiony zostaje standard Koliby, co umożliwia zakwaterowanie myśliwych dewizowych polujących na całym terenie Nadleśnictwa Oborniki Śl.

listopad 1996 – uroczyste obchody 30-lecia Koła. Do Koła należy 36 myśliwych, Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.

Rok 2000 – budowa w sąsiedztwie Koliby” sztucznej nory” dla układania psów wykorzystywanych w polowaniu na lisa. Organizacja pierwszych konkursów dla psów norowców.

Rok 2001 – na terenie obwodu powstaje specjalna zagroda ( pow. 2 ha ) dla układania psów – dzikarzy.

Rok 2001 – organizacja międzynarodowego konkursu dla ogarów polskich i gończych im. płk. Piotra

Kartawika. / konkursy odbywają się co roku /.

Rok 2002 – wznowienie we współpracy z Gminą Oborniki Śl. introdukcji bażantów.

Rok 2003 – początek programu introdukcji danieli na terenie obwodu.

Rok 2006 – 40 – lecie Koła., Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Rok 2007 – zakup sprzętu rolniczego i rozszerzenie upraw poletek zgryzowych dla zwierzyny oraz utworzenie pasów zaporowych w całej części obwodu, służących ochronie pól oraz przedłużenie dzierżawy obwodu 132 na kolejne 10 lat

Rok 2008 – przedłużenie o kolejne 10 lat dzierżawy stawu hodowlanego w Jarach od Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

Rok 2012 – podpisanie Umowy o Partnerstwie i Współpracy z Jagerschaft Rehau /Selb z Bawarii.

Rok 2013 – Koło „Leśnik” zostaje członkiem LGD „ Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Rok 2014 – organizacja I Regionalnego Konkursu Dzikarzy im. B.Skołudy. Organizacja międzynarodowej konferencji „ Ochrona zwierzyny polnej – doświadczenia polskie i niemieckie.”

Rok 2015 – rozpoczęcie gruntownego remontu koliby.

Rok 2016 – 50-lecie KŁ „Leśnik” Oborniki Śl.  [ artykuł ]

 

Opracował: Andrzej Nowak. Lubnów, 06.07.2016